Rada nadzorcza spółki z o.o. (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)

 1. Umowa spółki z o.o. (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) – wstęp
 2. Umowa spółki z o.o. – akt notarialny i przepisy ogólne
 3. Lista wspólników
 4. Przedmiot działalności
 5. Organy Spółki
 6. Zgromadzenie wspólników
 7. Zarząd spółki
 8. Rada nadzorcza
 9. Kapitał spółki
 10. Gospodarka spółki
 11. Podział zysku
 12. Rozwiązanie i likwidacja
 13. Przepisy końcowe
 14. Wzór umowy spółki z o.o. (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)

Rada nadzorcza jest specyficznym organem zarządzającym spółką. Nie jest konieczne powoływanie rady nadzorczej za każdym razem kiedy zawiązuje się spółkę. Powinno to jednak mieć miejsce w przypadku kiedy firma jest dużych rozmiarów i chce się zagwarantować dodatkową ochronę. Warto już na wstępie umieścić informacje na temat możliwości powołania rady nadzorczej, aby w przyszłości uniknąć wszelkich trudności z tym związanych.

Rada nadzorcza ma na celu kontrolę działań zarządu oraz opiniowanie ich zgromadzeniu wspólników. Rada nadzorcza powinna być zwoływana przynajmniej 3 razy w roku. Do jej głównych zadań należy ocena sprawozdania finansowego zarządu spółki oraz ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat. Powinna także przedstawić corocznie sprawozdanie z tych opinii zgromadzeniu wspólników. Rada nadzorcza wykonuje zadania nadzorcze czyli takie które nie nadają jej mocy wpływania na zarządzanie spółką (nie mylić z działaniami kontrolnymi, gdzie istnieje możliwość wpływania na działania spółki).

Członkowie rady nadzorczej mogą zostać powołani i odwołani większością zwykłą na wniosek dowolnego wspólnika. Pozwala to na budowę rady nadzorczej która jest wynikiem kompromisy wszystkich wspólników spółki. Wszelkie pozostałe elementy dotyczące zasad działania rady nadzorczej są określone w regulaminie rady nadzorczej uchwalonej przez walne zgromadzenie wspólników.

Rada Nadzorcza

§ 21.

 1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia, które wskazuje również spośród nich Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
 2. Rada nadzorcza jest wybierana przez zgromadzenie wspólników. Każdy z członków rady nadzorczej jest wybierany w głosowaniu poprzez uzyskanie większości zwykłej.
 3. Członkowie rady nadzorczej są odwoływanie zwykła większością przez zgromadzenie wspólników na wniosek wspólnika.
 4. Kandydata na członka rady nadzorczej może przedstawić każdy ze wspólników.
 5. Okres sprawowania funkcji przez Członka Rady Nadzorczej nie może być dłuższy niż 5 (pięć) lat (kadencja).
 6. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
 7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
 8. Szczegóły dotyczące organizacji i sposobu wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą mogą być określone w regulaminie Rady Nadzorczej, uchwalonym przez Walne Zgromadzenie.
 9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w sprawach:

a) oceny rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;

b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;

c) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *