Kapitał spółki z o.o. (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)

 1. Umowa spółki z o.o. (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) – wstęp
 2. Umowa spółki z o.o. – akt notarialny i przepisy ogólne
 3. Lista wspólników
 4. Przedmiot działalności
 5. Organy Spółki
 6. Zgromadzenie wspólników
 7. Zarząd spółki
 8. Rada nadzorcza
 9. Kapitał spółki
 10. Gospodarka spółki
 11. Podział zysku
 12. Rozwiązanie i likwidacja
 13. Przepisy końcowe
 14. Wzór umowy spółki z o.o. (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)

W tej części umowy określamy kapitał spółki i udziały jakie się na niego składają. W umowie należy także określić zasady dokonywania podwyższenia kapitału lub jego obniżenia. Udziały równocześnie mogą podlegać obrotowi prawnemu lub zostać umorzone. W tym celu należy określić jakie prawa mają wpływać na zbywanie lub  zastawianie udziałów. W jaki sposób spółka ma postępować w momencie kiedy jeden z udziałowców nie żyje i rozpoczyna się postępowanie spadkowe.

Z posiadaniem udziałów łączą się nie tylko prawa, ale także obowiązki. Jednym z takich obowiązków jest obowiązek dokonania dopłat w momencie kiedy spółka ponosi bilansową stratę. W wypadku decyzji o podwyższeniu kapitału na udziałowcu ciąży także obowiązek opłacenia kwoty wymaganej do podniesienia kapitału spółki.

W pierwszej kolejności umowa powinna określać jaki jest kapitał zakładowy spółki. Na chwilę obecną kapitał zakładowy nie może być mniejszy niż 5000 zł. Oczywiście kapitał zakładowy spółki może być de facto nieograniczony tak długo jeśli wspólnicy mają możliwość opłacenia go przy pomocy gotówki lub aportem. Aport to wkład niepieniężny – może nim być nieruchomość, sprzęt lub inne aktywa. Równocześnie na wstępie pojawia się element określający, że udział nie może być posiadany równocześnie przez współmałżonka jeśli udziałowiec posiada wspólność majątkową. Ma to na celu zapobiec wszelkim niejasnością wynikających ze stosunku prawnego, który nie jest częścią umowy spółki.

Umowa musi ustalić także ilość udziałów oraz ich wartość. Wartość pojedynczego udziału przemnożona przez ilość udziałów musi się równać kapitałowi zakładowemu spółki. Dodatkowo z każdym udziałem musi zostać powiązany głos. Istnieje możliwość dowolnej konfiguracji udziałów oraz praw z nimi związanymi. Mamy możliwość ustanowienia udziałów które mogą mieć preferencję w przypadku podziału zysków ale równocześnie nie będzie można z nich egzekwować prawa głosu na walnym zgromadzeniu wspólników. Tak samo można też stworzyć udziały od dodatkowej ilości głosów lub możliwości blokowania pewnych uchwał zgromadzenia wspólników. Możliwości są nieograniczone. W naszym przykładzie będziemy mieli do czynienia z najprostszą konfiguracją udziałów. Na każdy pojedynczy przypada jeden głos i nie są z nimi związane żadne specjalne prawa.

W umowie określamy także, że umowy są niepodzielne i równe. Niepodzielność udziałów ma na celu zapobieżenie sytuacji gdzie udziały są dzielona na mniejsze udziały o mniejszej wartości a potem odsprzedawane osobom spoza spółki. Może to doprowadzić do sytuacji, w której pojawia się duża liczba wspólników bez realnego wpływu na spółkę. Może to powodować zablokowanie prac walnego zgromadzenia wspólników w przypadku wymogu obecności wszystkich wspólników.

Aby ułatwić wspólnikom dalszy rozwój biznesu w wypadku jego powodzenia umowa zakłada możliwość podwyższenia kapitału zakładowego spółki bez zmiany umowy spółki. Jest to przepis mający ułatwić dofinansowanie spółki w wypadku kiedy będziemy chcieli zwiększyć jej możliwości finansowe. Zmiana umowy spółki w celu zwiększenia kapitału zakładowego jest problematyczna i wymaga sformalizowanej procedury. Przepis ten gwarantuje nam elastyczność w zakresie prowadzenia spraw spółki. Każdy z udziałowców zobowiązany jest do wniesiania opłat proporcjonalnie do swoich udziałów.

W umowie także należy określić w jaki sposób ma się odbywać podwyższenie kapitału poza trybem uproszczonym. W jaki sposób dochodzi do decyzji mającej na celu zmianę umowy oraz w jaki sposób opłacany jest kapitał. Co zrobić w sytuacji kiedy nie wszyscy ze wspólników chcą lub mają możliwość opłacenia kapitału spółki. Komu przysługuje pierwszeństwo nabywania udziałów oraz czy istnieją ograniczenia w tym zakresie.

READ  Umowa spółki z o.o. - akt notarialny i przepisy ogólne

Odwrotnym działaniem do podwyższenia kapitału jest jego obniżenie. Uregulowanie jego w umowie spółki ma na celu zapobiegnięcie zmian proporcji udziałów pomiędzy wspólnikami w wypadku obniżenia kapitału spółki.

Tak jak pisaliśmy na samym początku z udziałami wiążą się nie tylko prawa ale też obowiązki. W przypadku straty bilansowej spółki wspólnicy są zobowiązani do uzupełniania strat poprzez dopłaty. W tym przypadku jak i w innych dopłaty muszą się odbywać proporcjonalnie do udziałów.

Jednym z najważniejszych elementów umowy jest określenie zasad na jakich udziały mogą być zbywane. Po pierwsze umowa umożliwia na zbywanie udziałów i oddawanie ich w zastaw. Po pierwsze aby umożliwić pozostałym wspólnikom kontrolę nad składem wspólników, aby zbyć udziały wymagana jest uchwała zgromadzenia wspólników. Podobnie ma się sytuacja w przypadku zestawienia tych udziałów ponieważ może ono ostatecznie doprowadzić do zmiany właściciela udziałów.

Ustanawia się także możliwość pierwokupu  dla pozostałych wspólników udziałów, które są zbywane. Z tego powodu nakłada się na wspólnika zbywającego udziały obowiązki co do formy zbycia oraz sposobu i czasu zbycia udziałów. Nakłada formę pisemną umowy zbycia pod rygorem nieważności oraz konieczność poinformowania pozostałych wspólników z trzymiesięcznym wyprzedzeniem.

W wypadku jeśli wspólnicy nie skorzystają z prawa pierwokupu wspólnik może dokonać zbycia swoich udziałów w sposób prawnie wiążący. Udziały te muszą zostać sprzedane po cenie jaka jest określona w zgłoszeniu jakie jest przedstawiane wspólnikom. Zgłoszenie jest wiążące. Udziały nie mogą zostać sprzedane po niższej cenie bez nieważności takiej transakcji. Zabezpiecza to interesy wspólników, którzy mogliby być poszkodowani ze względu na zmianę wspólników przez sztuczne zawyżenie ceny w zgłoszeniu.

W celu zarządzania udziałami można także dokonywać ich umorzenia. Umorzenie może nastąpić z zysków spółki przez co umożliwia się wspólnikowi zbycie udziałów na rzecz spółki bądź przez obniżenie kapitału zakładowego. Co do zasady umorzenie może się odbyć także bez zgody wspólnika. Może to mieć miejsce w przypadku upadłości, postępowania egzekucyjnego w stosunku do niego oraz innych przypadkach określonych w ustawie Kodeks Spółek Handlowych lub w umowie spółki.

Umowa także określa co się dzieje na wypadek śmierci wspólnika. W przypadku jego śmierci umowa określa, że udziały podlegają procesowi spadkowemu. Równocześnie w celu zabezpieczenia interesu pozostałych wspólników nakłada się na potencjalnych spadkobierców na wyznaczenie zarządcy masy spadkowej, który dysponuje prawami z udziałów. Równocześnie umowa określa, że udziały w wyniku spadkobrania nie mogą zostać podzielone oraz nie może zostać zmniejszona ich wartość.

§ 6

Kapitał Spółki

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 400 (słownie: czterysta) udziałów po 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział.
 3. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
 4. Na każdy udział przypada jeden głos.
 5. Udziały w spółce pokrywane są wkładami pieniężnymi lub aportem.
 6. Wyłącza się wstąpienie do spółki współmałżonka wspólnika w sytuacji, gdy udział lub udziały objęte są wspólnością majątkową małżeńską.

§ 7

Uproszczone podwyższenie kapitału zakładowego

 1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony do kwoty ……………………………………… zł w terminie do ……………………….. r. (słownie: …………………………………………………………………………………………………………..roku).
 2. Podwyższenie kapitału zakładowego w trybie określonym w ustępie 1 nie wymaga zmiany umowy spółki.
 3. Każdy z udziałowców zobowiązany jest do opłaty podwyższonej kwoty proporcjonalnie w stosunku do swoich obecnych udziałów.
READ  W jakiej formie następuje zbycie/nabycie udziałów?

§ 8

Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego spółki

 1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony na mocy odpowiedniej uchwały Zgromadzenia Wspólników. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony zarówno przez podniesienie wartości nominalnej udziałów istniejących, jak i przez ustanowienie nowych udziałów. Udziały w kapitale zakładowym mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.
 2. Uchwałą wspólników o zmianie umowy Spółki wspólnicy mogą podwyższyć kapitał zakładowy Spółki przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych, utworzonych z zysku Spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki).
 3. Prawo pierwszeństwa do objęcia nowo utworzonych udziałów przysługuje wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki.
 4. Kapitał zakładowy może być obniżony do najniższej wysokości kapitału zakładowego wymaganego ustawą.

§ 8

Dopłaty na pokrycie strat bilansowych

1. Wspólnicy zobowiązują się do uiszczania dopłat proporcjonalnych do ich udziałów na pokrycie strat bilansowych spółki, które nie mogą być wyższe od 100% wniesionych udziałów.

2. Wysokość i terminy dopłat będą ustalane w miarę potrzeby przez zgromadzenie wspólników w drodze uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów.

3. Wspólnik, który nie uiścił dopłaty w przewidzianym terminie jest zobowiązany do zapłaty ustawowych odsetek oraz do naprawienia szkody spowodowanej zwłoką.

4. Jeżeli dopłaty okażą się niepotrzebne na pokrycie strat bilansowych powinny być zwrócone.

§ 9

Zbywanie i zastawianie udziałów

 1. Udziały są zbywalne i mogą być oddane w zastaw.
 2. Zastawienie, dzierżawa, ustanowienie użytkowania lub zbycie udziałów może nastąpić za zgodą wyrażoną przez Zgromadzenie Wspólników w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów. Zgoda ta powinna zostać wyrażona w ciągu 30 dni od dnia zawiadomienia wspólnika o zamiarze zastawienia udziałów. Niepodjęcie uchwały w powyższym terminie poczytuje się za wyrażenie zgody.
 3. Zastawnik, dzierżawca i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw, dzierżawę lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.
 4. W przypadku gdy Spółka będzie mieć więcej niż jednego wspólnika, zbycie udziałów osobie trzeciej wymaga uprzedniej zgody Zgromadzenia Wspólników. Pozostałym wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia, proporcjonalnie do liczby posiadanych udziałów.
 5. Wspólnik zamierzający zbyć swoje udziały jest obowiązany złożyć pozostałym wspólnikom i Zarządowi pisemne zawiadomienie o zamiarze sprzedaży udziałów wskazując liczbę zbywanych udziałów, potencjalnego nabywcę oraz cenę sprzedaży.
 6. Zamiar zbycia udziałów w części lub całości wspólnik powinien zgłosić zarządowi, co najmniej na trzy miesiące przed terminem zgromadzenia wspólników.
 7. Zbycia lub zastawienia udziałów trzeba dokonać w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 8. Pozostałym wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa do nabycia zbywanych udziałów proporcjonalnie do posiadanych udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Wspólnicy mogą wykonać prawo pierwszeństwa w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. O zamiarze nabycia udziałów wspólnicy zawiadamiają wspólnika i zarząd w formie pisemnej. W przypadku rezygnacji z prawa pierwszeństwa przez niektórych wspólników, przechodzi ono na pozostałych proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Wspólnik zbywający udziały wyznaczy pozostałym wspólnikom dodatkowy 7-dniowy termin na wykonanie prawa pierwszeństwa w stosunku do dodatkowych udziałów.
 9. W przypadku skorzystania z prawa pierwszeństwa cena za udziały nie może być niższa niż cena określona w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 4 powyżej. Cena powinna być zapłacona w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o nabyciu udziałów lub oświadczenia o nabyciu dodatkowych udziałów. Strony w dobrej wierze uzgodnią między sobą pozostałe warunki zbycia udziałów oraz dołożą należytych starań w celu zawarcia umowy zbycia udziałów.
 10. W przypadku gdy wspólnik zamierzający zbyć swoje udziały nie otrzyma ceny sprzedaży udziałów w terminie określonym w pkt 7 powyżej lub w przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa przez żadnego ze wspólników, wspólnik zbywający udziały wystąpi do zarządu o niezwłoczne zwołanie Zgromadzenia Wspólników w celu wyrażenia zgody na zbycie udziałów na rzecz podmiotu wskazanego w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 4 powyżej.
 11. Zgromadzenie Wspólników może odmówić wyrażenia zgody na zbycie udziałów i wskazać innego nabywcę udziałów.
 12. W przypadku niewskazania przez Zgromadzenie Wspólników innego nabywcy udziałów lub w przypadku nieuiszczenia przez nabywcę wskazanego przez Zgromadzenie Wspólników ceny sprzedaży w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały, wspólnik może swobodnie zbyć udziały, jednakże za cenę nie niższą niż wskazaną w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 3 powyżej.
READ  Przedmiot działalności spółki z o.o. (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)

§ 10

Umarzanie udziałów

 1. Udziały mogą być umarzane po wpisie Spółki do rejestru w drodze obniżenia kapitału zakładowego lub z czystego zysku.
 2. Udziały mogą być umorzone za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe).
 3. Umorzenie udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. Uchwała w tym zakresie wymaga dla swej ważności większości 2/3 głosów. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, liczbę umarzanych udziałów, termin umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. W przypadku umorzenia przymusowego uchwała powinna również zawierać uzasadnienie.
 4. Umorzenie udziałów bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe) może nastąpić w przypadku zaistnienia którejkolwiek z następujących okoliczności:

a) jeżeli w stosunku do wspólnika zostanie zainicjowane lub będzie się toczyło postępowanie upadłościowe, układowe lub inne podobne postępowanie;

b) jeżeli wierzyciele wspólnika będą prowadzić sądowe lub administracyjne postępowanie egzekucyjne odnośnie do udziałów w Spółce, a postępowanie takie nie zostanie przerwane w terminie 6 (sześciu) tygodni od daty jego rozpoczęcia;

c) jeżeli wspólnik będzie prowadzić działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki;

d) jeżeli wspólnik oświadczy, że nie wyraża zgody na proponowane przez Zarząd Spółki podwyższenie kapitału zakładowego lub wniesienie dopłat.

 1. Wspólnikowi, którego udziały zostały umorzone przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie określone przez Zgromadzenie Wspólników w uchwale o umorzeniu. W przypadku umorzenia przymusowego wynagrodzenie to nie może być niższe od kwoty obliczonej stosownie do art. 199 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
 2. Za zgodą wspólnika udziały mogą zostać umorzone bez wynagrodzenia.
 3. Udziały mogą być umorzone za zgodą wspólnika będącego właścicielem udziałów.

§ 11

Spadkobranie udziałów

 1. W przypadku śmierci wspólnika udziały przechodzą na rzecz jego spadkobierców, zgodnie z prawem spadkowym.
 2. Do czasu objęcia udziałów przez spadkobierców, prawa wynikające z tych udziałów są wykonywane przez zarządcę masy spadkowej.
 3. Spadkobiercy od dnia otwarcia spadku mają trzy miesiące na wskazanie zarządcy masy spadkowej. Jeśli do tego dnia nie wybrali zarządcy masy spadkowej oraz nie został on ustanowiony orzeczeniem sądowym, zarząd może wskazać osobę, która będzie pełniła funkcję zarządcy masy spadkowej w stosunku do udziałów spadkodawcy.
 4. W wyniku spadkobrania nie mogą powstać ułamki mniejsze niż wartość jednego udziału.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.