Rozwiązanie i likwidacja spółki z o.o. (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)

 1. Umowa spółki z o.o. (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) – wstęp
 2. Umowa spółki z o.o. – akt notarialny i przepisy ogólne
 3. Lista wspólników
 4. Przedmiot działalności
 5. Organy Spółki
 6. Zgromadzenie wspólników
 7. Zarząd spółki
 8. Rada nadzorcza
 9. Kapitał spółki
 10. Gospodarka spółki
 11. Podział zysku
 12. Rozwiązanie i likwidacja
 13. Przepisy końcowe
 14. Wzór umowy spółki z o.o. (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)

Umowa spółki musi także przewidywać w jaki sposób ma nastąpić jej rozwiązanie lub likwidacja. Nie zawsze jest to wynikiem niepowodzenia działalności spółki. W wielu przypadkach wspólnicy powołują spółkę na czas nieokreślony jednak ze świadomością tego, że podejmą oni w przyszłości decyzję o rozwiązaniu i likwidacji spółki.

Rozwiązanie spółki może nastąpić zgodnie z art. 21 k.s.h na mocy orzeczenia sądu rejestrowego. Sąd taki może działać z urzędu w wypadku kiedy:

 • nie zawarto umowy spółki,
 • przedmiot działalności spółki określony w statucie lub umowie spółki jest sprzeczny z prawem,
 • zawiązanie spółki zostało dokonane przez osoby, które w trakcie zawierania spółki nie miały zdolności do czynności prawnych,
 • umowa lub statut są wadliwe prawnie ze względu na brak postanowień o przedmiocie działalności, formie spółki, kapitale zakładowym lub o wkładach.

W umowie używamy stwierdzenia “w przypadkach prawem przewidzianych”. Jest wiele powodów dla którego spółka może zostać rozwiązana. Nas najbardziej w tym momencie interesują te określone w Kodeksie Spółek Handlowych. Dotyczy to sytuacji opisanych w przepisach art. 21 k.s.h. oraz w art. 270 i 271 k.s.h.

Sytuacje opisane w art 21 k.s.h. to:

 • nie zawarto umowy spółki,
 • określony w umowie albo statucie przedmiot działalności spółki jest sprzeczny z prawem,
 • umowa albo statut spółki nie zawiera postanowień dotyczących firmy, przedmiotu działalności spółki, kapitału zakładowego lub wkładów;
 • wszystkie osoby zawierające umowę spółki albo podpisujące statut nie miały zdolności do czynności prawnych w chwili ich dokonywania.

W przepisie tym są określone przesłanki zarówno formalne jak i materialne. Pomimo że wszelkie formalne aspekty umowy zostały spełnione umowa sprzeczna z prawem nadal stanowi podstawę do likwidacji i rozwiązania spółki.

Przepisy art. 270 i 271 k.s.h. to pierwsze przepisy z działu rozwiązanie i likwidacja spółki kodeksu. Art. 270 przewiduje standardowe przyczyny rozwiązania spółki natomiast art. 271 określa przyczyny, które powodują sądowe rozwiązanie spółki.

Do przyczyn standardowych możemy zaliczyć:

 • przyczyny przewidziane w umowie spółki,
 • uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza,
 • w przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, również uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki opatrzona przez wszystkich wspólników kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
 • ogłoszenie upadłości spółki;
 • inne przyczyny przewidziane prawem.

Warto zwrócić uwagę, że ustawa sama definiuje, że powodem likwidacji i rozwiązania spółki mogą być inne przyczyny przewidziane prawem. Więc katalog ten nie jest zamknięty oraz nie musi się znajdować w samej ustawie Kodeks Spółek Handlowych.

Art 271 k.s.h. określa, że sąd może wyrokiem orzec rozwiązanie spółki w przypadku:

 • na żądanie wspólnika lub członka organu spółki, jeżeli osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe albo jeżeli zaszły inne ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki,
 • na żądanie oznaczonego w odrębnej ustawie organu państwowego, jeżeli działalność spółki naruszająca prawo zagraża interesowi publicznemu.

Oznacza to, że sądowe rozwiązanie spółki może nastąpić także z urzędu w przypadku kiedy działalność spółki naruszająca prawo zagraża interesowi społecznemu. jest to dosyć specyficzny przypadek który wymaga spełniania obu warunków równoczesnie.

§ 17

Rozwiązanie i likwidacja

 1. Rozwiązanie spółki może nastąpić w przypadkach prawem przewidzianych, a ponadto w drodze potwierdzonej protokołem notarialnym pod rygorem nieważności, uchwały wspólników o rozwiązaniu spółki.
 2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
 3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że umowa Spółki lub uchwała wspólników stanowi inaczej.
 4. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli zostanie podzielony pomiędzy wspólników. Wspólnicy mogą postanowić, że podział majątku nastąpi w naturze.
 5. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodatkiem „w likwidacji”.
 6. Z chwilą otwarcia likwidacji tracą uprawnienia prokurenci.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *