Gospodarka spółki z o.o. (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)

 1. Umowa spółki z o.o. (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) – wstęp
 2. Umowa spółki z o.o. – akt notarialny i przepisy ogólne
 3. Lista wspólników
 4. Przedmiot działalności
 5. Organy Spółki
 6. Zgromadzenie wspólników
 7. Zarząd spółki
 8. Rada nadzorcza
 9. Kapitał spółki
 10. Gospodarka spółki
 11. Podział zysku
 12. Rozwiązanie i likwidacja
 13. Przepisy końcowe
 14. Wzór umowy spółki z o.o. (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)

Gospodarka spółki to domyślny sposób zarządzania aktywami i zobowiązaniami jakie posiada. Określa ramy czasowe w jakich jest prowadzona jest księgowość i sprawozdawczość finansowa.

Gospodarka spółki określa także jeden z najważniejszych elementów umowy spółki – w jaki sposób ma być zarządzany wypracowany zysk przedsiębiorstwa. Spółka może postanowić gromadzić kapitał na odpowiednie cele. Może to być kapitał zapasowy, rezerwowy lub na inne cele wynikające z uchwały zgromadzenia wspólników. Kapitały te różnią się celem swojej akumulacji. kapitał zapasowy i rezerwowy może zostać wykorzystany na pokrycie strat spółki w przyszłości. Kapitały wynikające z uchwały zgromadzenia wspólników mogą być kształtowane dowolnie.

Przepisy te także określają organizację zarządzania finansami spółki. Określają do kogo należą kompetencje w zakresie podejmowania odpowiednich decyzji. Podział tych kompetencji może być zrównoważony pomiędzy zarządem spółki oraz zgromadzeniem wspólników. Ostatecznie możliwe jest skonstruowanie kompetencji, które umożliwiają swobodę zarządowi ale równocześnie powodują konieczność uzyskania zgody zgromadzenia wspólników w najważniejszych kwestiach.

§ 14

Gospodarka Spółki

 1. Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.
 2. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, za wyjątkiem pierwszego roku obrotowego, który kończy się 31.12.20…… r .
 4. Zarząd Spółki jest zobowiązany przedłożyć na piśmie Zgromadzeniu Wspólników roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki, w czasie umożliwiającym odbycie zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników bez naruszania terminu określonego w przepisach powszechnie obowiązujących oraz w przepisach zawartych w umowie.
 5. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy oraz inne rodzaje kapitału określone na mocy uchwały zgromadzenia wspólników.

§ 15

Zysk Spółki

1. Czysty zysk wynikający z rocznego bilansu przeznaczony jest na kapitał zapasowy, o ile wspólnicy nie rozporządzą inaczej.

2. Wspólnicy mogą przeznaczyć zysk lub jego część do podziału między siebie oraz przeznaczyć na fundusz zapasowy lub inne fundusze określone w uchwale Zgromadzenia Wspólników.

3. Zysk lub jego część przeznaczoną uchwałą Zgromadzenia Wspólników do podziału między wspólników dzieli się w stosunku proporcjonalnym do udziałów wspólników.

4. Podział zysków i kwestia pokrycia strat wynikających z rocznego bilansu należy do kompetencji Zarządu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *