Rejestracja Spółki

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (odpowiednik Brytyjskiej LTD lub Amerykańskiej LLC) jest jedną z najbezpieczniejszych form prowadzenie biznesu w Polsce. W dzisiejszym artykule opiszemy dokładnie w jaki sposób dokonać rejestracji spółki w sądzie oraz online przy pomocy formularza S24. Na koniec opiszemy też podstawowe zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dla prowadzenia biznesu w Polsce. Wszelkie punkty zostaną przez nas opisane krok po kroku wraz z odnośnikami do innych artykułów dokładnie opisujących wybrane zagadnienia.

Sposoby rejestracji spółki:

  • w sądzie,
  • elektronicznie,
  • listownie,

Omówimy po kolei wszystkie poszczególne sposoby rejestracji spółki krok po korku. Każdy ze sposobów przedstawia pewne korzyści dla rejestrującego, ale nakłada na niego także obowiązki. Niektóre sposoby mogą się okazać niemożliwe do zrealizowania dla osoby nie posiadającej kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem ePUAP.

Czy obcokrajowiec może zarejestrować spółkę z o. o. w Polsce?

Tak. Będąc obcokrajowcem można zarejestrować spółkę z o. o. w polsce. Wymagane jest do tego posiadanie numeru PESEL (powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności). O samym numerze PESEL możecie przeczytać na wikipedi. Artykuł w języku Polskim oraz w języku Angielskim. Obcokrajowiec może uzyskać numer pesel poprzez zameldowanie się w Polsce na okres dłuższy niż 30 dni lub złożyć wniosek o nadanie mu numeru PESEL. Wniosek jest rozpatrywany bezpłatnie. Można oczywiście skorzystać z usług kancelarii w celu przyśpieszenie procesu uzyskania numeru PESEL oraz legalizacji swojego pobytu w Polsce.

Uwaga! Pobyt w Polsce nie jest wymagany w celu rejestracji spółki z o. o. Można posiadać zarejestrowaną spółkę z. o.o. w Polsce i znajdować się poza granicami kraju.

Numer PESEL jest podstawowym sposobem identyfikacji osoby przez administrację publiczną i sądy. Obecna praktyka, która wynika z przepisów z 1 stycznia 2018, w znaczący sposób uprościła procedury rejestracji dla cudzoziemców. Obcokrajowiec może założyć numer PESEL niezależnie od podstawy prawnej w oparciu o która przebywa w Polsce (zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, karta pobytu, karta polaka, dokument pozwalający na przebywanie w strefie Schengen). W przypadku opłaty podatków konieczne jest posiadanie numeru NIP, którego uzyskanie obecnie nie wymaga posiadania numer PESEL. Natomiast w przypadku opłat ZUS dla cudzoziemców można posługiwać się numerem paszportu udostępnionym przez cudzoziemca.

Ze względu na dużą liczbę zapytań postaramy się przygotować oddzielny artykuł na ten temat.

Rejestracja spółki w sądzie

Rejestracja spółki w sądzie odbywa się poprzez złożenie odpowiednich dokumentów do sądu gospodarczego. Opiszemy teraz po kolei elementy wymagane do założenia spółki z o.o. Tutaj możecie znaleźć dokładną listę adresów Wydziałów Gospodarczych – Krajowego Rejestru Sądowego wraz z podlegającymi im miastami i miejscowościami. Rejestracja spółki może odbyć się także przy pomocy osoby posiadającej pełnomocnictwo do złożenia oświadczeń w imieniu wspólników. Przepisy nie nakładają obowiązku osobistego stawiennictwa w celu rejestracji, więc bez problemu można zlecić to zadanie kancelarii prawnej.

Co należy przygotować w celu rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Umowa spółki (akt założycielski w przypadku spółki jednoosobowej)

Umowa spółki jest dokumentem na podstawie, którego powoływana jest spółka z o.o. W dokumencie tym określa się jak ma wyglądać spółka oraz jakie obowiązki spoczywają na jej wspólnikach. W przypadku spółki jednoosobowej mamy do czynienia z aktem założycielskim. Kodeks Spółek Handlowych określa, że umowa spółki musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego.

Umowa spółki musi zawierać wybrane elementy:

  • firma (nazwa podmiotu gospodarczego), w rozumieniu przepisów prawnych “firma” jest indywidualnym oznaczeniem przedsiębiorstwa,
  • siedzibę spółki, siedzibą spółki jest miasto, a nie dokładny adres, ma to konsekwencje prawne dotyczące sposobu prowadzenia spraw spółki, miejsce gdzie mają się obgadywać spotkania wspólników, właściwość miejscowa sądów rozstrzygających sprawy spółki,
  • przedmiot działalności spółki – określenie działalności spółki przy pomocy PKD – Polskiej Klasyfikacji Działalności,
  • wysokość kapitału zakładowego – wysokość kapitału jaki jest wpłacany przez wspólników lub wnoszony aportem w celu rozpoczęcia działalności spółki, minimalna kwota kapitału zakładowego to 5000 zł.,
  • informacja czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział – wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, jeżeli tak stanowi umowa spółki, inaczej udziały muszą być równe i niepodzielne, minimalna wartość udziału nie może być niższa niż 50 zł.,
  • liczba oraz nominalna wartość udziałów objętych przez wspólników – informacja ta określa w jakich proporcjach spółka jest własnością poszczególnych wspólników,
  • czas trwania spółki – należy go określić w przypadku kiedy spółka jest zawiązywana na czas oznaczony,

Dla zainteresowanych zamieszczamy wzór umowy spółki z o.o.

Dodatkowo jeśli zależy nam na dokładnym określeniu zasad jakim ma rządzić się spółka mamy możliwość sporządzenia statutu spółki.

Wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego spółki

Uzyskanie wpisu w KRS – Krajowym Rejestrze Sądowym

Założenie rachunku bankowego dla spółki