Podział zysku spółki z o.o. (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)

 1. Umowa spółki z o.o. (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) – wstęp
 2. Umowa spółki z o.o. – akt notarialny i przepisy ogólne
 3. Lista wspólników
 4. Przedmiot działalności
 5. Organy Spółki
 6. Zgromadzenie wspólników
 7. Zarząd spółki
 8. Rada nadzorcza
 9. Kapitał spółki
 10. Gospodarka spółki
 11. Podział zysku
 12. Rozwiązanie i likwidacja
 13. Przepisy końcowe
 14. Wzór umowy spółki z o.o. (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)

Spółka która osiąga sukcesy gospodarcze z biegiem czasu akumuluje kapitał. Ten kapitał pośrednio jest własnością wspólników. W celu umożliwienia wspólnikom dostępu do tych środków ustanawia się zasady podziału zysków.  W tym celu spółka ustanawia możliwość podjęcia uchwały przez zgromadzenie wspólników dotyczącej wypłaty dywidendy z zysku spółki.

Wypłata dywidendy z zysku spółki określa w ramach umowy spółki oraz obowiązujących przepisów zasady na jakich jest wypłacana dywidenda. Wcześniej pisaliśmy na temat tego, że dywidenda jest wypłacana zgodnie z proporcjonalnymi udziałami. Wspominaliśmy już wcześniej że udziały oraz prawa im przysługują mogą zostać określone w spółce w relatywnie elastyczny sposób. Prawo do zysku może zostać wyłączone lub ograniczone w wyniku umowy spółki (art. 191 § 2 k.s.h.). Nie może ono zostać wyłączone w sposób absolutny czyli taki który całkowicie wyłącza wspólnika do udziału w zysku.   

W przypadku kiedy przedsiębiorstwo w trakcie roku obrotowego posiada wystarczające środki może się zdecydować na wypłatę zaliczek dla wspólników. Jest to wpłata na poczet dywidendy. Jeśli z jakiegoś powodu spółka nie wypłaci dywidendy w danym roku jest ona przeznaczana na poczet najbliższej dywidendy jaka będzie wypłacana ze spółki.

Warunkiem do wypłaty zaliczki jest posiadanie środków obrotowych wystarczających na wypłatę zaliczki. Decyzję o tym czy spółka posiada środki wystarczające na wypłatę podejmuje zarząd spółki i to on jest odpowiedzialny za konsekwencje takiej decyzji.

§ 16

Podział zysku

 1. Podział zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego oraz określenie dnia dywidendy należy do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, które może postanowić o podziale zysku między wspólników w stosunku do udziałów lub o wyłączeniu części lub całości zysku od podziału i przekazaniu go na fundusz zapasowy lub rozdysponować go w inny sposób.
 2. Uchwała, o której mowa w ust. 1 powinna być podjęta do czterech miesięcy, licząc od końca roku obrachunkowego.
 3. Spółka może wypłacać zaliczkę na poczet dywidendy, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *