Przepisy Końcowe spółki z o.o. (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)

 1. Umowa spółki z o.o. (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) – wstęp
 2. Umowa spółki z o.o. – akt notarialny i przepisy ogólne
 3. Lista wspólników
 4. Przedmiot działalności
 5. Organy Spółki
 6. Zgromadzenie wspólników
 7. Zarząd spółki
 8. Rada nadzorcza
 9. Kapitał spółki
 10. Gospodarka spółki
 11. Podział zysku
 12. Rozwiązanie i likwidacja
 13. Przepisy końcowe
 14. Wzór umowy spółki z o.o. (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)

Przepisy końcowe to miejsce gdzie w naszej umowie regulujemy wszelkie pozostałe sprawy spółki, które nie mogą stanowić odrębnej części umowy. nie znaczy to jednak, że są to przepisy całkowicie nieistotne. W naszym przypadku postanowiliśmy zamieścić tam informacje które precyzują w jakim reżimie prawnym ma się znajdować spółka oraz jaka jest jej właściwość sądowa. Określamy także techniczne aspekty dotyczące umowy oraz kosztów jakie mają zostać poniesione w związku z zawarciem umowy spółki.

Określana jest właściwość sądów polskich w celu rozpatrywania spraw wynikających z danej umowy. Dodatkowo określana jest też właściwość sądu, który ma zająć się rozpatrywaniem spraw spółki. Jest to sąd właściwy dla siedziby spółki w dniu zdarzenia które jest podstawą sporu. W wypadku kiedy nie jest możliwe ustalenie właściwości sądowej wspólnicy umawiają się, że właściwy będzie sąd dla obecnej siedziby spółki. Proszę pamiętać, że siedziba spółki może się zmieniać na przestrzenia czasu.

Umowa określa że za koszty sporządzenia umowy, opłaty notarialne oraz inne odpowiedzialność ponosi spółka.

Przepisy końcowe definiują także listę dokumentów, które są załącznikami do umowy. Pozwala to dokładnie sprecyzować jakie dokumenty ostatecznie wpływają na treść umowy. Jak już wcześniej pisaliśmy na treść porozumienia pomiędzy wspólnikami może mieć także statut oraz inne dokumenty. Jednym z takich dokumentów może być oświadczenie o zgromadzeniu kapitału zakładowego. W przypadku jeśli jeden ze wspólników nie opłacił swoich udziałów, ale równocześnie oświadczył w dokumencie ten fakt może powstać roszczenie w stosunku do niego pozwalające się domagać opłaty udziałów lub wykluczenia go z listy wspólników.

§ 18

Przepisy końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek handlowych i inne obowiązujące przepisy prawa.
 2. Wszelkie spory o prawa majątkowe i niemajątkowe wynikające z niniejszej Umowy lub jej dotyczące będą rozpatrywane przez sądy powszechne. Sądem właściwym jest sąd siedziby spółki w dniu zdarzenia, które jest podstawą sporu. W wypadku problemów z ustaleniem właściwości sądowej właściwy jest sąd dla siedziby spółki w dniu złożenia powództwa.
 3. Wypisy tego aktu można wydawać stawającym i Spółce w dowolnej ilości. Każdy ze stawiających musi otrzymać po jednym odpisie tego aktu.
 4. Spółka zamieszcza wymagane prawem ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.
 5. Koszty tego aktu ponosi Spółka.
 6. Załączniki:

1. umowa spółki,

2. oświadczenie o zgromadzeniu kapitału zakładowego,

3. lista wspólników,

4. inne (wymienić),

5. opłata sądowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *