Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)

 1. Umowa spółki z o.o. (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) – wstęp
 2. Umowa spółki z o.o. – akt notarialny i przepisy ogólne
 3. Lista wspólników
 4. Przedmiot działalności
 5. Organy Spółki
 6. Zgromadzenie wspólników
 7. Zarząd spółki
 8. Rada nadzorcza
 9. Kapitał spółki
 10. Gospodarka spółki
 11. Podział zysku
 12. Rozwiązanie i likwidacja
 13. Przepisy końcowe
 14. Wzór umowy spółki z o.o. (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)

Umowa spółki powinna określać dla zgromadzenia wspólników wszystkie elementy jakie wspólnicy uznają za najważniejsze dla możliwości bezproblemowego działania spółki. W umowie powinny się znaleźć informacje na temat sposobu zwoływania i prowadzenia zgromadzenia wspólników, kompetencji zgromadzenia wspólników, sposobów liczenia głosów podczas głosowania oraz typów i wymaganych większości dla uchwał poszczególnego rodzaju.

Określenie kompetencji zgromadzenia wspólników nie oznacza, że inne organy spółki nie mogą podejmować działań w ramach tych kompetencji. Można to oczywiście ograniczyć to poprzez dodanie do umowy punktu stwierdzającego, że do “wyłącznej” kompetencji należy określony zakres kompetencji.

W naszej opinii do wyłącznych kompetencji zgromadzenia wspólników powinny należeć takie aspekty jak:

 • Zatwierdzania bilansu i rachunku wyników,
 • Zmiana przedmiotu działalności lub umowy,
 • Powoływanie i zmiana zarząd  lub rada nadzorczej,
 • Podejmowanie decyzji majątkowych o dużym znaczeniu,
 • Podejmowanie decyzji majątkowych dotyczących grupy kapitałowej,
 • Postanowienia dotyczące udziałów oraz przypadających im głosów,
 • Podejmowanie decyzji o zakończeniu działalności spółki,

Równocześnie aby zagwarantować spójność dokumentu oraz zabezpieczenie wspólników przed usztywnieniem kompetencji jest wprowadzenie klauzuli, która umożliwia nadanie kompetencji w innych częściach umowy. Dodatkowo nie można przy pomocy umowy wyłączyć postanowień dotyczących tego kompetencji zgromadzenia wspólników wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych lub innych ustaw.

Umowa powinna także określać w jaki sposób i na jakich zasadach mają się odbywać zgromadzenia wspólników. Na wstępie należy określić, że zgromadzenie wspólników może się zwołać w sposób zwyczajny lub nadzwyczajny. Umowa powinna także określać komu przysługuje możliwość zwoływania zgromadzenia wspólników i na jakich zasadach poza zwykłym zgromadzeniem wspólników odbywającym się co roku. Nadzwyczajne zgromadzenie ma na celu zabezpieczenie interesów wspólników. Można określić, że może ono zostać zwołane w momencie kiedy taki wniosek złoży grupa wspólników posiadająca określoną liczbę udziałów w spółce. Równocześnie umowa powinna zabezpieczać wspólników na wypadek braku działania ze strony zarządu banku. Przepisy te powinny dotyczyć zarówno zwykłego zgromadzenia jak i zgromadzeń, które nie zostały zwołane pomimo takiego wniosku ze strony wspólników.

READ  Ad solemnitatem

Umowa także musi określać zasady na jakich są podejmowane uchwały zgromadzenia wspólników. W wariancie gwarantującym duże zabezpieczenie dla wspólników konieczne jest zagwarantowanie, aby uchwały wspólników zapadają bezwzględną większością głosów. Czy większością dotyczącą wszystkich możliwych głosów, a nie tylko tych, których reprezentanci znajdują się na walnym zgromadzeniu wspólników.

Bardzo ważne jest także określenie ile głosów przypada na udziały. Istnieje także możliwość określenia specjalnych udziałów, na które przypadają głosy dodatkowe lub są pozbawione głosów. W naszym przykładzie ustanawiamy w umowie zasadę jeden głos na jeden udział. Oczywiście można to zorganizować w inny sposób.

Kolejną sprawą jaka musi zostać uregulowana w umowie powołującą spółkę jest określenie w jaki sposób mają się odbywać obrady. Co do zasady zgromadzenie wspólników powinno się odbywać zgodnie z określonym porządkiem obrad. Jeśli dane postanowienia nie znajdują się w ramach porządku obrad uchwały w tym zakresie nie mogą zostać podjęte. Oczywiście w umowie dodajemy, także elementy, które uelastyczniają umowę. Dodają one możliwość dodawania uchwał do porządku obrad oraz możliwość przyjęcia uchwał w momencie kiedy są podejmowane kwalifikowaną większością.

Co do zasady zgromadzenie wspólników odbywa się w siedzibie spółki, jednak umowa pozwala także na odbycie zgromadzenia wspólników poza siedzibą jeśli zgodzą się na to wspólnicy.

Element umowy określający kompetencje i sposób działania zgromadzenia wspólników są jednym z najważniejszych elementów umowy mających na celu zabezpieczenie interesów wspólników. Poniżej przedstawiamy przykładowe przepisy umowy wspólników. Jest tam skonkretyzowany każdy z elementów, które opisaliśmy wcześniej.

§ 4

Zgromadzenie wspólników

 1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
 1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania, bilansu oraz rachunku wyników.
 2. Podział zysków i pokrycie strat.
 3. Udzielanie Zarządowi lub Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.
 4. Zmiana przedmiotu działalności Spółki.
 5. Zmiana umowy Spółki.
 6. Wybór lub odwołanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
 7. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.
 8. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
 9. Postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu.
 10. Wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki.
 11. Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.
 12. Zbycie, nabycie, obciążanie nieruchomości przedsiębiorstwa.
 13. nabycie, zbycie praw własności intelektualnej a także ustanawianie, przenoszenie, zmiany i znoszenie praw rzeczowych i obligacyjnych na prawach własności intelektualnej.
 14. Rozporządzenie prawem lub zaciągniecie zobowiązań o wartości przekraczającej …… zł na dzień czynności prawnej w dniu jej zaciągnięcia.
 15. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innej spółce kapitałowej albo zawiązanie lub przystąpienie do spółki osobowej.
 16. Zbycie udziałów lub akcji w innych spółkach kapitałowych bądź wystąpienie ze spółki osobowej.
 17. Zbycie i nabycie udziałów.
 18. Umorzenie udziałów.
 19. Wybór biegłego rewidenta do zbadania rocznego sprawozdania finansowego.
 20. Podwyższenie lub obniżanie kapitału zakładowego.
 21. Powzięcie uchwały o wysokości i terminie dopłat oraz ich ewentualnym zwrocie.
 22. Wyrażenie zgody na obciążenie udziałów lub ustanowienie na nich zastawu oraz na zbycie udziałów, także na rzecz Spółki w celu ich umorzenia.
 23. Rozwiązanie i likwidacja Spółki.
 24. Postanowienie co do dalszego istnienia Spółki w przypadku, gdy straty przekraczają sumę funduszu zapasowego i połowę kapitału zakładowego.
 25. Rozpatrzenie i rozstrzyganie wniosków Zarządu.
 26. Udzielanie zezwoleń, o których mowa w art. 211 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
 1. Oprócz spraw wymienionych w tym ustępie 1 uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w innych postanowieniach niniejszej umowy oraz w Kodeksie spółek handlowych.
 1. Zgromadzenie Wspólników obraduje na posiedzeniach zwyczajnych lub nadzwyczajnych.
 1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek wspólników reprezentujących, co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.
 1. Zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na wniosek wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
 1. Zwołania zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przysługuje każdemu ze wspólników, w przypadku gdy Zarząd nie zwoła go w ustawowym terminie.
 1. Zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przysługuje każdemu ze wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od przedstawienia mu na piśmie takiego żądania.
 1. Uchwały wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub postanowienia niniejszej Umowy przewidują surowsze wymogi.
 1. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Zgromadzenie Wspólników jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów.
 1. Na każdy udział przypada jeden głos, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
 1. W przypadku przewidzianym w art. 246 § 1 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 (trzech czwartych) głosów.
 1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
 1. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.
 1. Wspólnicy reprezentujący, co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników.
 1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu Wspólników i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
 1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.
 1. Wspólnicy mogą jednogłośnie postanowić że Zgromadzenie Wspólników może się odbyć poza siedzibą spółki.
 1. Na każdy udział przypada jeden głos. Głosowanie przez pełnomocnika jest dopuszczalne.
 1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatora Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
 1. Zgromadzenie Wspólników otwiera Prezes Zarządu lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.
 1. Zgromadzenie Wspólników uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.
READ  Bilans

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.