Naczelnik Urzędu Skarbowego

Naczelnik Urzędu Skarbowego to funkcja administracyjna określona w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 16 listopada 2016 roku. Ustawa ta dokładnie okręśla zadania Naczelnika Urzędu Skarbowego  w art. 28.

1. Do zadań naczelnika urzędu skarbowego należy:

1) ustalanie, określanie, pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów;

2) pobór należności celnych oraz innych opłat, związanych z przywozem i wywozem towarów;

3) wykonywanie zadań wierzyciela należności pieniężnych;

4) wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz wykonywanie zabezpieczenia należności pieniężnych;

5) zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych;

6) prowadzenie ewidencji podatników i płatników;

7) wykonywanie kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających;

8) współpraca w zakresie wymiany informacji podatkowych i finansowych z państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz z państwami trzecimi określonych przepisami prawa międzynarodowego;

9) realizacja zadań związanych z udzielaniem pomocy państwom członkowskim Unii Europejskiej oraz państwom trzecim przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych oraz korzystaniem z pomocy tych państw;

10) rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie ich sprawców, w zakresie określonym w Kodeksie karnym skarbowym;

11) rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 oraz z 2018 r. poz. 62), zapobieganie tym przestępstwom oraz ściganie ich sprawców;

12) wykonywanie kar i środków karnych oraz wykonywanie zabezpieczania kar i środków karnych, w zakresie określonym w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 665, z późn. zm.) oraz w Kodeksie karnym skarbowym;

13) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

2. Naczelnik urzędu skarbowego dysponuje środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych obsługującego go urzędu.

READ  Kapitał Rezerwowy

3. Przez obsługę i wsparcie, o których mowa w ust. 1 pkt 5, należy rozumieć działania polegające na udzielaniu pomocy w samodzielnym, prawidłowym i dobrowolnym wypełnianiu obowiązków podatkowych, realizowane w szczególności przez centrum obsługi.

4. Naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu skarbowego.

Z przepisu tego wyłaniają się 4 kategorie:

 • bezpośrednie wykonywanie zadań,
 • zarządzanie środkami pieniężnymi urzędu w celu realizacji jego działań,
 • organizacja wsparcia i obsługi dla podatników oraz płatników,
 • wykonywanie zadań przy pomocy urzędu skarbowego,

W ustępie pierwszym tego przepisu następuje enumeratywne wymienienie zadań Naczelnika Urzędu Skarbowego. W tym przypadku można też dokonać ich podziału. Są to zadania mające na celu organizację poboru podatków oraz wynikających z nich należności:

 • ustalanie, określanie, pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów;
 • pobór należności celnych oraz innych opłat, związanych z przywozem i wywozem towarów;
 • wykonywanie zadań wierzyciela należności pieniężnych;
 • wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz wykonywanie zabezpieczenia należności pieniężnych;

Drugą kategorią działań są działania informacyjno organizacyjne:

 • zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych;
 • prowadzenie ewidencji podatników i płatników;
 • wykonywanie kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających;
 • współpraca w zakresie wymiany informacji podatkowych i finansowych z państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz z państwami trzecimi określonych przepisami prawa międzynarodowego;
 • realizacja zadań związanych z udzielaniem pomocy państwom członkowskim Unii Europejskiej oraz państwom trzecim przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych oraz korzystaniem z pomocy tych państw;

Do trzeciej kategorii należy zaliczyć uprawnienia w zakresie karno-skarbowym:

 • rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie ich sprawców, w zakresie określonym w Kodeksie karnym skarbowym;
 • rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 oraz z 2018 r. poz. 62), zapobieganie tym przestępstwom oraz ściganie ich sprawców;
 • wykonywanie kar i środków karnych oraz wykonywanie zabezpieczania kar i środków karnych, w zakresie określonym w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 665, z późn. zm.) oraz w Kodeksie karnym skarbowym;
READ  Bilans

Ustawa pozostawia także otwarty katalog zadań jakie przypadają Naczelnikowi Urzędu Skarbowego. Poprzez stwierdzenie, że do jego zadań należy “wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach”.

Ważne jest aby pamiętać, że to Naczelnik Urzędu Skarbowego jest organem administracji państwowej natomiast, urząd jest tutaj dla niego aparatem pomocniczym. Jest to zwłaszcza widoczne w dokumentacji oraz formularzach urzędowych gdzie podmiotem jest “Naczelnik Urzędu Skarbowego”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.