Koncesje, Licencje, Zezwolenia

Koncesje, licencje i zezwolenia są wymagane dla prowadzenia pewnego rodzaju działalności gospodarczej. Należy do nich np. spedycja lub  OPC (Obrót Paliwami Ciekłymi). W celu rozpoczęcia działalności w tym zakresie można ubiegać się o udzielenie koncesji lub kupić gotową spółke posiadającą już taką koncesję. Skraca to znacząco czas jaki jest potrzebny do rozpoczęcia działalności na rynku regulowanym.

Działalność koncesjonowana jest uregulowana w licznych przepisach prawnych. I tam można spotkać regulacje dotyczące koncesji w:

 • ustawa o łączności,
 • ustawa o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej,
 • Prawo Łowieckiego,
 • Kodeksu Celnego,
 • ustawa o ochronie roślin uprawnych,
 • ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami,
 • ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym,

Do najpopularniejszych licencji zaliczamy:

 • OPC – Obrót paliwami i gazami,
 • licencja na transport międzynarodowy drogowy,
 • licencja na spedycję,
 • poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;
 • licencja na transport drogowy krajowy,
 • wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
 • licencja na międzynarodowy przewóz osób,
 • wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią;
 • ochrona osób i mienia;
 • rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych;

Do pozostałych rodzajów działalności podlegających koncesji lub konieczności posiadania licencji zaliczamy w Polsce:

 • obrót materiałem siewnym;
 • wytwarzanie i magazynowanie biokomponentów;
 • przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania;
 • organizacja wyścigów konnych
 • wyrób i rozlew wyrobów winiarskich, napojów spirytusowych; wyrób, oczyszczanie, skażanie, odwadnianie alkoholu etylowego;
 • usługi detektywistyczne;
 • świadczeniu usług turystycznych obejmujących: polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, polowania za granicą;
 • prowadzenie kantoru;
 • prowadzenie przedsiębiorstwa składowego (domu składowego)
 • działalność pocztowa nie wymagająca zezwolenia;
 • prowadzenie stacji kontroli pojazdów;
 • prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców, pracowni psychologicznej dla instruktorów, egzaminatorów i kierowców. Organizowanie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne;
 • działalność telekomunikacyjna;
 • konfekcjonowanie i obrót środkami ochrony roślin;
 • organizowanie imprez turystycznych oraz pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych (nie na rzecz organizatorów turystyki legitymujących się stosownym wpisem na listę);
 • prowadzenie: indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, grupowej praktyki lekarskiej, oraz kształcenie i kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów;
 • prowadzenie: indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych, indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych albo grupowej praktyki pielęgniarek, położnych, a także kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych;
 • organizacja profesjonalnego współzawodnictwa sportowego